fbpx
Back to top

verkoopsvoorwaarden

.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door BV Thinkedge. De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van BV Thinkedge. Door (digitale) ondertekening van de offerte, de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met, deze voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Offerte en overeenkomst

De door BV Thinkedge gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). BV Thinkedge is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke (digitale) aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Die overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is BV Thinkedge daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins BV Thinkedge tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Bij verbreking van een aanvaarde offerte wordt een minimum van 150 euro excl. 21% administratieve kosten gerekend vermeerderd met 33% van het totale bedrag vermeld op de offerte.

Gebruikersvoorwaarden

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit BV Thinkedge en/of klanten van BV Thinkedge hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,… De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Thinkedge niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd. Er wordt bepaald wie eigenaar wordt van wat bij beëindiging van de samenwerking. Bij drukwerk houdt BV Thinkedge altijd één proefexemplaar in eigen bezit.

Termijnen en meerwerk

De door BV Thinkedge opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief en niet bindend.  Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer BV Thinkedge, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft BV Thinkedge het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.


Meerwerk: is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van BV Thinkedge. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door BV Thinkedge worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Bescherming van persoonlijke levenssfeer & intellectuele eigendom (GPDR)

BV Thinkedge verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,.. Daarnaast registreert BV Thinkedge alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren, ons CRM-systeem up te daten en dit in geval van betwisting te staven. Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Deze informatie kan door BV Thinkedge gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. BV Thinkedge verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. BV Thinkedge verwijst in haar portfolio op de website, social media of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling.

Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen. In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) wet van 25 mei 2018, worden alle gegevens waarover BV Thinkedge beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd en gewist. BV Thinkedge is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen naar hello@thinkedge.be. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door BV Thinkedge.

Bescherming van de partnerservers

BV Thinkedge kan niet aansprakelijkheid gesteld worden door problemen en/of schade met hosting diensten. Die verantwoordelijkheid ligt bij Neostrada B.V., Postbus 2434, 8203 AK Lelystad (NL), KvK 50033425. BV Thinkedge heeft zijn klanten op de hoogte gebracht van het bestaan van een Belgische en Europese wetgeving betreft de misbruiken inzake het spammen, verspreiden van pornografisch materiaal, downloaden van illegale bestanden en verkondigen van racistische ideologieën. Bij misbruik wordt de toegang tot onze (partner-)servers geweerd en de bevoegde instanties ingelicht.

Aansprakelijkheid

BVBA Thinkedge is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van BVBA Thinkedge blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart BV Thinkedge voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. BV Thinkedge is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, ontwerpen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.  Zowel BV Thinkedge als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel. Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan BV Thinkedge. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Betalingsvoorwaarden

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Tussentijdse facturen, tijdens de duur van de overeenkomst, zijn mogelijk. Onze facturen zijn betaalbaar op de bankrekening op de voorzijde van de factuur vermeld. En dit binnen de 7 dagen na uitgifte en dit zonder (vooraf vermelde) korting. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan BV Thinkedge kenbaar gemaakt te worden.

In geval van niet-betaling van een of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de vervaldatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 10% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250 Euro. Door de niet-betaling van een enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs voor hun vervaldag.

In geval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen. Intresten, boetes en verhogingen die het gevolg zijn van de opschorting of beëindiging van onze prestaties bij niet-betaling kunnen niet ten onze laste gelegd worden.

De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of ter betrekking hebbende op de betaling der facturen, valt enkel onder de bevoegdheid van de Kortrijkse rechtbanken.

 

© BV Thinkedge – www.thinkedge.be

logo wit